Algemene Voorwaarden

DesignThinkers Academy Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

DesignThinkers B.V. hanteert ten alle tijden de NRTO Gedragscode (klik hier) en hanteert de volgende algemene voorwaarden per doelgroep:

 1. Algemene voorwaarden voor particulieren (klik hier)
 2. Algemene voorwaarden voor bedrijven (zie onderstaand)

Geaccepteerde Betaalmethoden

      

 

Algemene Voorwaarden voor bedrijven

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden DesignThinkers B.V.
 2. “DesignThinkers”: DesignThinkers B.V., gevestigd te Amsterdam aan de (1015 SH) Nieuwe Leliestraat 13, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60621400.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst van DesignThinkers wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DesignThinkers en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DesignThinkers, voor de uitvoering waarvan door DesignThinkers derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DesignThinkers en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien DesignThinkers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DesignThinkers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst

 1. DesignThinkers brengt het aanbod van trainingen (bij voorkeur) schriftelijk (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via de website) uit.
 2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  • Een omschrijving van de training en van het (eventuele) trainingsmateriaal dat hier deel van uitmaakt;
  • De wijze van uitvoering;
  • Startmoment van de training;
  • De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod;
  • De (eventuele) toelatingseisen;
  • De totale investering;
  • De wijze van betaling.
 1. De klant gaat een overeenkomst aan met DesignThinkers door middel van een inschrijving voor een training. Inschrijving kan plaatsvinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een fysiek formulier. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van DesignThinkers te kennen en te aanvaarden. DesignThinkers stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. De factuur zal worden verstuurd in opvolging van de bevestiging van inschrijving. Alle prijzen luiden in Euro’s. We heffen 21% BTW in de volgende gevallen: organisaties en particulieren gevestigd in Nederland; organisaties en particulieren zonder BTW-nummer, wanneer gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie buiten Nederland. We heffen geen BTW wanneer bedrijven of particulieren zijn gevestigd buiten de Europese Unie.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. DesignThinkers is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DesignThinkers in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover DesignThinkers, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen DesignThinkers verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van DesignThinkers in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van DesignThinkers beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 6. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Indien de klant een particuliere klant is en de opleiding of training zelf betaalt, heeft de klant het recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de particuliere klant in deze periode de overeenkomst wilt ontbinden geschiedt dit telefonisch via +31(0)20 471 00 70 of per e-mail: info@designthinkersacademy.nl.
 2. Deze bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat jouw inschrijving door DesignThinkers is bevestigd. Het recht vervalt zodra de intake is ingevuld of er een bijeenkomst van de desbetreffende training is bijgewoond.
 3. Annulering voor aanvang van de eerste trainingsdag door de klant van de overeengekomen training (al dan niet online) geschiedt telefonisch via +31(0)20 471 00 70 of per e-mail: info@designthinkersacademy.nl.
 4. Bij annulering meer dan 60 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt 10% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt 20% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt 30% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 5. Op verzoek van de klant kan in overleg besloten worden om de opleiding of training op een later moment te volgen. Bij verplaatsing van de cursus binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- exclusief btw in rekening gebracht. Indien de klant gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid en vervolgens wilt annuleren worden de annuleringskosten (zie artikel 6, lid 3) berekend met het moment van aanvragen van deze verplaatsing ten opzichte van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen trainingsdag.
 6. In alle gevallen kan – na schriftelijke of per e-mail gegeven toestemming van DesignThinkers  – een vervanger worden gestuurd.
 7. De klant is gerechtigd de reeds aangevangen training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dit geval wordt 50% van de trainingskosten plus het reeds gevolgde onderwijs in rekening gebracht, tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door DesignThinkers.
 8. DesignThinkers behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de met de klant overeengekomen training niet door te laten gaan. Als DesignThinkers besluit om een training niet door te laten gaan heeft de klant het recht om kosteloos doorgeplaatst te worden naar een alternatief trainingsmoment. Wanneer voorgaande optie niet wordt geaccepteerd door de klant, zal de klant een voucher krijgen met een gelijke waarde als de originele sessie. Dit recht vervalt voor de klant indien er voor DesignThinkers sprake is van overmacht (zie artikel 11. Lid 4).
 9. Bij annulering van een inschrijving voor een evenement geven we geen geld retour. Een inschrijving voor een evenement is uitgezonderd van het herroepingsrecht, omdat hier sprake is van een tijdsgebonden artikel. Wel bieden we je de mogelijkheid om een vervanger te sturen naar het evenement. Neem hiervoor contact met ons op via +31(0)20 471 00 70 of per e-mail: info@designthinkersacademy.nl.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

DesignThinkers behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door DesignThinkers en/of partners van DesignThinkers verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, boeken, trainingsmaterialen en presentaties). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van DesignThinkers openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8. Verwerking (persoons)gegevens

De klant gaat ermee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan DesignThinkers verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van DesignThinkers. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van DesignThinkers. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@designthinkersacademy.nl. De klant en DesignThinkers  zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacy statement voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

DesignThinkers, haar medewerkers en voor DesignThinkers werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen

Artikel 10. Overige rechten DesignThinkers B.V.

 1. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt DesignThinkers zich het recht voor om programma’s van trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 2. DesignThinkers heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na de bevestiging van de inschrijving blijft de op dat moment overeengekomen prijs gelden. Echter zijn druk- en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een Btw-verhoging) voorbehouden.
 3. DesignThinkers behoudt zich het recht om door de klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door DesignThinkers aangeboden trainingen.
 4. DesignThinkers heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten als ze door overmacht (alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft) tijdelijk is verhinderd verplichtingen tegenover de klant na te komen. Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan DesignThinkers niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt DesignThinkers zijn verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. Dit betekent dat, in het geval dat DesignThinkers tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen, de klant de overeenkomst niet kosteloos kan ontbinden. Indien de klant de overeenkomst wilt ontbinden gelden onze reguliere annuleringsvoorwaarden (zie artikel 6).

Artikel 11. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens DesignThinkers, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DesignThinkers partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Voor DesignThinkers is het leveren van topkwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn dat een klant ergens niet tevreden over is. Het indienen van een klacht kan zowel telefonisch +31(0)20 471 00 70) of per e-mail: info@designthinkersacademy.nl.
 3. Wij streven naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen tien werkdagen) en naar een oplossing die leidt tot volle tevredenheid.
 4. Indien de klacht van een zakelijke deelnemer niet in onderling overleg wordt opgelost, dan kan de klant of DesignThinkers zich richten tot de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO. Een geschil wordt enkel in ontvangst genomen indien de klacht eerst bij DesignThinkers is ingediend en dit niet heeft geleid tot een passende oplossing. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving is DesignThinkers aan deze keuze gebonden. De uitspraak van de Commissie van Kwaliteitshandhaving is een bindend advies. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij DesignThinkers bij de Commissie van Kwaliteitshandhaving ingediend te worden.

© 2022 DesignThinkers bv